Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 15, 2015

Haf Bach Sant Martin

Mae dau haf bach i gael yn Asturias: hwnnw ym mis Medi sy’n fwy cyfarwydd yng Nghymru ac yn dwyn enw Mihangel Sant, ac un arall yng nghanol mis Tachwedd oddeutu gŵyl Sant Martin (11eg). A bois bach mae hwn wedi bod yn haf gwerth ei gael eleni. Cerdded o gwmpas mewn sandalau a llewys byr – mae rhai hyd yn oed wedi bod yn ymdrochi, yn yr Iwerydd!

Roedd y coed cnau Ffrengig eisoes wedi colli eu dail cyn y tywydd twym. Nhw yw’r cyntaf fel arfer, a nhwythau hefyd sydd â’r dail mwyaf, a’r mwyaf ohonynt. Heddiw, gan eu bod nhw’n dal yn sych er gwaetha’r gwlith trwm, es i ati i gario llwythi i gornel y cae i droi’n deilbridd.

P1180969Mae cymaint â hynny i ddod eto. Ond gwaith yfory, efallai, fydd e.

Newyddion eraill: bydd seidr eleni.

P1180986

Mae angen 100kg o afalau i wneud 60 liter o sudd – digon i lenwi’r gasgen. Nawr bydd y gwaith yn dechrau: golchi, torri’n fân, gwasgu. Mae gan bawb lawer o afalau eleni, y cnwd yn drwm, a’r pris i’r rhai sy’n gwerthu wedi disgyn i 27c y kilo. Llawer o bobl wedi dewis gadael y ffrwyth lle maen nhw. fframwaith y wasg yw hwnnw yng nghanol y llun, gyda llaw.

Yn ôl pobl y tywydd, bydd yr haf bach yn parhau tan ddiwedd yr wythnos. Tybed a gewn ni sioc wedyn?

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 26, 2015

Tynnu at Galan Gaeaf

Mae’r cynhaeaf drosodd. Y rhewgell yn llawn, pob jar wedi cael dod mâs ar gyfer cyffaith, y cnau Ffrengig wedi cymryd eu lle yn y stafell sbâr. Ar y corredor (balconi) ac o dan do’r hen garej mae ffa yn sychu.

P1180943

Mae angen aer arnyn nhw, ond nid glaw. Yn anaml y daw’r glaw o’r gogledd, felly dylen nhw fod yn iawn. Roeddem ni i fod wedi tynnu’r dail, er mwyn hwyluso’r sychu, ond rhedeg mâs o amser wnaethom ni cyn hwylio nôl i Gymru.

Bu’r tywydd yn dda ar y cyfan, ond wedi dechrau oeri gyda’r nos (a gyda’r nos yn gynharach!). Ac mae hynny’n gadael haenen drwchus o wlith bob bore, fel nad yw’n bosib cerdded ar y borfa heb katiuskas (welis) tan wedi hanner dydd.

Cyfnod cilio i’r tŷ. Calan Gaeaf mewn ychydig ddyddiau. Yn Asturias mae defodau’r eglwys wedi hen ennill ar y Samhain Geltaidd. Yn y mynwentydd yn dodi blodau ar feddau’r teulu fydd fy nghymdogion ddydd Sul. Ond mae rhai yn dal i gynnau cannwyll ar y bedd, ac i dreulio oriau yno, gan fynd â bwyd gyda nhw. Mae’r hen syniad o gyfarfod byw a meirw yn parhau.

Ond dyma beth oedd yn digwydd.

Ar noswyl Calan Gaeaf, ac am rai dyddiau o gwmpas yr ŵyl, cerddai’r Santa Compaña, neu’r Güestía, y llu sanctaidd. Meirwon, mewn gwisg amdo, yn dal canhwyllau, ac yn cerdded mewn gorymdaith. Ac yn y pen, dyn neu fenyw oedd yn dal yn fyw, oedd oherwydd melltith yn gorfod cerdded gyda nhw bob nos yn dal croes, a’r bore wedyn yn cofio dim. Fel y Welsh Not, yr unig ffordd o ddianc oedd cael rhywun arall yn dy le. 

Roedd y Güestía yn ymweld â chartrefi pobl oedd yn wael ac ar fin marw, neu rhywun oedd wedi troseddu.  Dim ond ychydig o’r cymdogion fyddai’n eu gweld yn pasio, roedd y rhan fwyaf o bobl ond yn gallu gweld y canhwyllau, neu weithiau ond yn teimlo gwynt oer yn rhedeg heibio.

Rwyf i wedi gweld ffoto o’r 1920au yn dangos pobl wedi gwisgo mewn gynau gwyn tebyg i amdo, a phwmpenni â chanhwyllau am eu pennau, fel petaen nhw’n acto rhan y Güestía. Ond heddiw, wrth gwrs, ffaelu cofio ym mha lyfr a methu’i weld ar y we.

Calan Gaeaf Llawen a thawel i bawb!

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 8, 2015

Haf Bach Mihangel

28C ym mis Hydref! Mae gŵyl Mihangel Sant wedi pasio ers dros wythnos ond mae’r tywydd sy’n dwyn ei enw yn dal i wenu as Asturias, a’r penrhyn Iberaidd yn gyffredinol.

Heb gynnau tân eto, na thynnu’r dillad gaeaf o’u lle cadw. Ond ar y llaw arall, yn gorfod bod tu fewn, yn gaeth i’r gegin, yn paratoi llysiau a ffrwythau ar gyfer eu cadw nhw. A’r prynhawn yma, cwymp yn nhymheredd yr awyr,  yr hydref wedi cyrraedd.

P1180931

Mae’r sachau afalau’n llenwi ar gyfer y seidr, ond anfodlon dod o’r goeden mae rhan helaeth o’r ffrwyth.  Mae’r clesin eisoes yn gyffaith, a’r ffigys hefyd. (Heblaw am y rhai sydd wedi eu sychu, neu wedi eu troi’n hufen iâ.) Cafodd y mefus a’r mafon un tro bach arall, ond mae’r gwlith yn ormod iddyn nhw.

Betys aur a phwmpen fyddwn ni’n bwyta drwy’r gaeaf, os na lwyddwn ni i roi rhai yn anrhegion. A heddiw daeth y ffa i fewn, i hongian ar y corredor (balconi) i sychu. Mae’r pupurod angen eu casglu, a’r olaf o’r piwsod (gair newydd am aubergines: piwsyn, piwsod, sylwadau?)

P1180925

A does dim lle i eistedd achos mae’r cnau Ffrengig wedi ei gymryd i gyd! Cyn bo hir byddan nhw’n symud i’r stafell sbâr felly fydd ddim lle i ymwelwyr gysgu.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 13, 2015

O’r Ardd: Gorffen Haf

Dechrau mis Medi, dechrau tymor ysgolion, fu diwedd yr haf imi erioed. Nid felly yn yr hen galendr wrth gwrs, ac mae digon o hen wladwyr o gwmpas fan hyn yn nwyrain Asturias fyddai’n cytuno bod Awst yn ddechrau hydref.

Fel arfer, mae rhai pethau wedi bod yn llwyddiant eleni, ac eraill wedi methu mewn ffordd amlwg iawn.

P1180856

Y tomatos, er enghraifft, wedi cael y blight . Pob un ond y rhai bychain. Roedden nhw’n edrych yn dda iwn pan aethom ni bant, tair wythnos wedyn wedi eu distrywio. Trist o beth yw eu torri nhw a chario’r planhigion i’w difa. Fydddwn ni ddim yn meiddio rhoi nhw yn y compost rhag ofn bod y ffwng yn fyw ac yn goroesi yn y gwres.

P1180852

Ond y brenhinllys! Wel sdim ond rhaid dodi’r llun. Mae’r tŷ plastig yn llawn. Rwyf i wedi cynaeafu’r dail dair gwaith erbyn hyn, a dod yn ôl y maen nhw. Yn y rhewgell mae dros kilo o  pesto  mewn blychau bach 100g.

Ciwcymber, betys, corbwmpenni a berenjena i gyd wedi gwneud yn dda. Ond y mafon wedi gorfod mynd yr un ffordd â’r tomatos, i’r tân. Pry’r mafon wedi cael hyd iddyn nhw (ar ôl 5 mlynedd!) ac wedi dodwy ym mhob ffrwyth.

Yr wynwns a’r garlleg yn barod i fynd i’r storfa gyda’r tato, ond y ffa mawr heb aeddfedu eto – mis arall efallai.

Gellyg ac afalau yn lluosog iawn a’r clesin yn troi’n felyn.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 31, 2015

Y Lôn Goed

Na dim byd am Asturias, na garddio, na fiestas.

Yn ystod taith i weld fy chwegr yng ngogledd Cymru, penderfynonasom ni’n tri fynd i gerdded rhan o’r Lôn Goed. Dim i gyd, mae Mair yn hen ac er ei bod yn cerdded yn iawn, well ganddi palmentydd na mwd.

Chwilio ar y we i weld sut i gyrraedd, ond doedd y gwefannau ddim yn cytuno – h.y. siarad am ddarnau gwahanol o’r Lôn Goed oedden nhw. Gofyn drwy drydar, a chael 2 ateb da, gan @1NoraJonesa @MartynCymraeg. Dilyn yr heol fawr o Gricieth, mynd heibio Llanystumdwy, a throi i’r dde ar ôl garej y Pandy. neu ‘Evans Camping and Caravans’ mewn llythrennau breision.

Mae’r Lôn Goed yn croesi’r heol fach cyn cyrraedd Chwilog. Hyd yn oed wedyn, rhaid bod yn effro achos does dim arwydd ar y ffordd, dim ond un pren rownd y gornel yn y lôn ei hunan.

Troesom tua’r gogledd, ar ran gydag arwynebedd tarmac.

P1180835Neb o gwmpas. Tawelwch llwyr (ac yn ddigon rhyfedd, dim lot o drydar adar). Ar ôl canllath, diwedd y tarmac. Cerdded ar laswellt.

y Lôn Goed ffoto:cathasturias

y Lôn Goed ffoto:cathasturias

Codwyd y lôn er mwyn cario calch o’r odyn yn Afonwen i’r ffermydd cyfagos. Ac rwy’n dweud ‘codi’ oherwydd y clirio, a’r sylfaen caled trwchus sydd iddi.Yn ystod y 18fed ganrif, pan oedd tir comin yn cael ei ddwyn gan y stadau mawr a’i droi’n gaeau, daeth yn arfer gwella’r tir drwy ledaenu calch arno er mwyn ei wneud yn llai asidig. Byddai dynion, ceffylau a cherti wedi troedio’r lôn goed ddydd ar ôl ei gilydd.

Mae’r hanes felly braidd yn wahanol i gerdd adnabyddus Williams Parry a’i ‘lonydd gorffenedig.’  Nid wedi gorffen yn yr ystyr o wedi perffeithio mae’r lôn, ond wedi colli ei phrif bwrpas. A dyma hi ar ôl bron i ddwy ganrif a’r coed yn eu hanterth. Pob math o goed: deri yw’r mwyaf lluosog oddeutu’r darn yma, ond mae hefyd ynn, ffawydd, digonedd o gelyn ac ambell i gollen wedi sleifio i fewn dros y blynyddoedd.

Cantre'r Gwaelod o'r Lôn Goed

Cantre’r Gwaelod o’r Lôn Goed

Ac oddi yno, bron na fedri di weld Cantre’r Gwaelod yng ngwyrddlesni Bae Ceredigion. Lle diddorol a deniadol i dreulio prynhawn, a rhaid inni fynd yn ôl i gerdded y daith gyfan.

Gwefan dda: http://cyngorllanystumdwycouncil.org/llwybrau.html gyda map o’r llwybr y gellir chwyddo i faint llawn.

A ffaith fach arall: petawn i’n gallu teithio drwy amser, byddwn i wedi gallu mynd yn syth o Borthaethwy, lle roeddem ni’n aros, i Afonwen mewn trên! Caewyd y lein yn 60au’r ganrif ddiwethaf.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 16, 2015

O’r Ardd: y Berllan

Gyda thraul yr haf mae ychydig o amser gyda ni i fwynhau’r ardd yn lle rhuthro o un dasg i’r llall. Er enghfraifft, yr wyf yn hyderus y byddwn yn gweithio seidr eleni

afalau seidr Asturias

afalau seidr Asturias

oherwydd mae’r coed yn drwm gan gynhaeaf. Crefft y peth yw cael y cymysgedd iawn o afalau chwerw, afalau sur, ac afalau melys er mwyn cael blas ac asidedd y ddiod yn fwynder ar y tafod. Mae pobl yn aros i’r afalau seidr i gwympo, dim ots am y cleisio. Bydd afalau i’r ford yn cael eu pigo’n unigol. A rhywbryd ym mis Hydref, fe fydd y gwaith o stwnso a gwasgu yn dechrau o ddifri.

Mae rhai’n dweud bod coed ffrwythau’n cynaeafu’n dda bob yn ail flwyddyn. O edrych dim ond ar llynedd ac eleni, mae hynny’n wir. Llynedd, cnau Ffrengig hyd at syrffed, hanner dwsin o afalau a llai fyth ar goed y gellyg. Eleni, llawer llai o gnau, y gellyg yr un mor niferus â’r afalau

P1180827

Williams yw’r rhain; mae’r Conferencia eisoes wedi eu torri’m ofalus a’u dodi mewn man tywyll. Fel arall byddan nhw i gyd yn barod ar unwaith.

Nodyn trist o resi’r mafon. Pryfed y mafon wedi troi lan am y tro cyntaf. Mae rhain yn dodwy yn y ffrwyth a’u difetha. Bu’n rhaid imi dorri pob un sbrigyn ffrwythlon a’u llosgi. Ond rwyf i wedi bod yn darllen am declyn bach sy’n defnyddio fferonomau i ddenu’r pryfed, fel bod y garddwr yn cael gwybod ymlaen llaw eu bod nhw ar gyrraedd. Wedyn bydd rhaid eu lladd nhw rywsut. Unrhyw syniadau?

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 31, 2015

Glaw, a Chroeso Iddo

Daeth diwedd ar y sychder. Yn ystod y ddeuddydd diwethaf rydym ni wedi casglu 1,500 liter o’r to i’r tanc mawr, ac ychydig yn fwy i’r un bach wrth ymyl yr ardd flodau. Mae 1000 liter yn barod wedi ei drosglwyddo i danciau’r cae, ac mae’r pridd fel cors felly dylem ni fod yn iawn tan fis Medi. Clai yw’r isbridd felly bydd hwnnw’n dal ei afael ar y lleithder am gyfnod.

Yn y tŷ gwydr (plastig) y bûm i’n gweithio, yn trawsblannu’r brenhinllys. Roedd y trueiniaid wedi bod yn eu potiau yn ddwfn yn y pridd ers deufis oherwydd y gwaith oedd angen ar y tŷ gwydr, ond yn awr maen nhw yn eu lle priodol.

brenhinllys

brenhinllys

Agor ffos gyda chaib fach, dwrhau, trawsblannu fesul dau, gan ddwrhau eto, cau’r ffos. Ac edrych ymlaen at flychau bach o pesto yn llenwi’r rhewgell.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 27, 2015

O’r Ardd: Ganol Haf

Hen bryd imi restru llwyddiant a ffaeleddau’r lluarth. Dyma’r ail flwyddyn yn olynol lle mae’r tywydd ar arfordir Asturias wedi bod yn sych am gyfnod hir – bron i ddeufis yn barod, a dim ond ambell i ddiwrnod o law. Ac eleni mae’r tymheredd yn uwcg na’r llynedd a llai o gymylau.  Mae hyn yn golygu bod rhaid dwfrhau bron yn ddyddiol, yn enwedig nes bod y planhigion wedi cael eu traed danyn nhw.

Mae gyda ni ddau danc ym mhen y cae nawr, 1000 litr yr un, a phan fydd y pibelli i gyd i fewn fe fyddan nhw’n cael eu llenwi o ddŵr y to. Bwcedi, neu boteli dŵr mawr, yw hi wedyn a cherdded ar hyd y rhesi. Er y sychder, mae gwlith bob bore, ac o balu ryw 20cm i lawr fe weli di bridd a mwy o lleithder ynddo – y clai sylfaenol.

Darfod wnaeth y mefus ar ôl tymor o 6 wythnos ffrwythlon iawn, ac mae’r cwrens duon heddiw naill ai mewn potiau cyffaith neu yr y rhewgelll. Tro’r llysiau yw hi: sbigoglys , corbwmpenni, letys ac wrth gwrs y tato. Am unwaith, ac er gwaetha’r tywydd sych, mae’r sbigoglys yn cynhyrchu dail un ar ôl y llall yn lle ruthro i flaguro.

P1180738

A dydyn nhw ddim yn troi’n slwts yn y sosban chwaith. Byddaf i naill ai yn eu gwresogi gyda’r dŵr sy’n aros ar y dail ar ôl eu golchi, dim mwy na 2 funud, neu yn gwneud hynny am funud, wedi ei torri’n fân, ac yna eu hychwanegu at ffrimpan o arlleg a chnau pîn.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 30, 2015

Ni a Nhw

Ond yw hi’n rhyfedd fel y bydd llywodraethau adain dde, neu dde-canol fel maen nhw’n hoffi cael eu galw, yn siarad cymaint am ryddid yr unigolyn ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gyfyngu ar y rhyddid hwnnw?

O ‘fory ymlaen yn Sbaen, bydd deddf newydd yn dod i rym, deddf sy’n dwyn yr enw Diogelwch y Dinesydd. Ar lawr gwlad, la Ley Mordaza, Deddf Tagu Barn.

O ‘fory ymlaen, fe fydd yn drosedd tynnu llun plismon yn ystod gwrthdystiad. Neu yn fanwl gywir, bydd yn drosedd defnyddio’r llun mewn ffordd gyhoeddus, e.e. er mwyn dangos bod plismon yn ymddwyn yn dreisiol tuag at brotestwyr.

Bydd yn drosedd dringo i fan uchel mewn adeilad er mwyn protestio. Deddf Greenpeace, efallai.

Bydd yn drosedd rhwystro’r beiliaid rhag towlu pobl o’u cartref am fethu talu’r morgais. Daeth maeres newydd Barcelona, Ada Colau, yn weithgar ym mynd gwleidyddiaeth drwy ymgyrchu yn erbyn y desahucios. Ond mae’r PP, sy’n dal i lywodraethu ar lefel Sbeinig, yn rhoi’r ymgyrchwyr hynny yn yr un cawell ag ETA a therfysgwyr eraill.

Bydd yn drosedd gwrthod gadael protest (heddychlon, hyd yn oed) pan fydd plismon yn dweud wrthyt am wneud hynny.

A bydd yn drosedd cynnal protest y tu fâs i’r Senedd – hyd yn oed pan na fydd neb o’r gwleidyddion yno!

O feddwl cymaint o wrthdystio sydd yn Sbaen, a’i fod yn aml yn ddigon ffyrnig, rwy’n amau y bydd y llysoedd yn llawn am flynyddoedd i ddod.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 27, 2015

O’r Ardd: Munud i Edrych Arno

Yn rhy aml rydym yn rhedeg yn syth o un dasg i’r nesaf heb gymryd seibiant i feddwl am y cyfanrwydd. Dyma’r cae heddiw, y cae a brynsom ni flwyddyn yn ôl:

P1180668

Llai na chwarter y cae a dweud y gwir, ond y rhan sydd wedi cael fwyaf o waith. Yn y cefn, 2 danc dŵr. Bydd y cyflenwad yn dod o’r to i danc wrth y tŷ, a phan bydd hwnnw’n llawn, ei drosglwyddo mewn pibell dros yr heol fach sydd rhwng yr ardd a’r cae. 2000l i gyd. Dylai fod yn ddigon hyd yn oed mewn cyfnod o sychder hafol.

Wrth y ffens, mafon ifanc, a’r ochr arall o’r chwith i’r dde: merllys (angen ei docio), gwsberis, a chwrens duon. Tu ôl i’r merllys, mefus, sydd wedi bod yn ardderchog eleni. Malweena yw enw’r math yma, blas da iawn arnyn nhw yn enwedig o’u gadael i aeedfedu ar y planhigyn, ac rydym ni wedi bod yn bwyta nhw ers 6 wythnos!

Y tu ôl i’r rheiny, chwith i dde eto, Indiacorn bach iawn, tato, a’r polion ar gyfer y tomatos, sydd hefyd yn fach iawn ar hyn o bryd. Yn y cefn, wynwns. Mae’r garlleg eisoes wedi ei godi.

P1180670

Ac i’r gorllewin o’r rhan gyntaf, y coed ffrwythau: pinwydd, coed eirin a gellyg. Wedyn polion y ffa tal, rhwydi i’r ffa cwta, a gwelyau’r bresych, pwmpenni, a mwy o dato. Falle bydd angen mwy o ddŵr wedi’r cwbwl. Mae rhestru’r cwbl yn codi syched arna’i. Gwin neu seidr?

Older Posts »

Categorïau

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn.