Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 8, 2016

Neb yn Hwylio Heno

Rwy’n falch i ddweud ein bod ni wedi hwylio o Asturias wythnos yn ôl, cyn i storom Imogen gyrraedd gogledd-orllewin Ewrop. Mewn gwirionedd, hwylio o Cantabria fyddwn ni, achos mae’r gwasanaeth oedd i fod i dechrau o Gijón wedi darfod, felly Santander yw’r unig ddewis.

Fel arfer mae’n daith hyfryd:

P1120092

Ond dim bob tro! Brittany Ferries sy’n hwylio o Santander i Portsmouth neu Plymouth, ac ar dywydd fel hyn mae’r neges yn cyrraedd ‘dim hwylio. ffonia am fanylion y bad nesaf.’ Heddiw er enghraifft, ar y map sy’n dangos lleoliad y llongau, dim ond un sydd wedi mentro ar draws y Sianel. A dim un yn nyfroedd Llydaw na Sbaen.

Flynyddoedd yn ôl roedd y cwmni’n barotach i hwylio ar dywydd mawr, er nad oedd y llong bob amser yn cyrraedd y porthladd iawn. Rwy’n cofio un fordaith a ddechreuodd o Plymouth, yn gobeithio glanio yn Santander y bore wedyn.  Roedd bwyta cinio’r noson honno yn ddiddorol a dweud y lleiaf – y gwin yn tueddu i godi o’r gwydr cyn ei fod wedi cyrraedd dy geg, a’r bobl oedd yn cymryd y ‘bwfe’ yn gorfod bod yn ofalus iawn a rhuthro am y ford fel mynd lan rhiw – ac yna aros i’r llong  wyro i’r ochr draw cyn mynd yn ôl. I’r cabin, ar ôl cael ar ddeall ein bod yn mynd i angori ger Brest dros nos, ac i gysgu. Ond yn  y bore, daeth cyhoeddiad na fyddem ni’n mynd i Sbaen, ond tuag at y gogledd eto, i borthladd Roscoff yn Llydaw.

Bant â fi fel Liam Williams lawr i’r ddesg wybodaeth i ofyn am fap o heolydd Ffrainc. Dim ond ychydig oedd gyda nhw, ond roeddwn i mewn pryd. Gweld bod heol fawr reit i lawr ar hyd yr arfordir. Glanio yn Roscoff am 4, cael €300 yn arian parod fel iawndal, ceisio yn ofer newid y teclyn iaith yn fy mhen, ac unwaith eto tua’r de. Roedd y storom cynddrwg ar y tir. Ar ôl 6 awr o wynt a glaw, droesom i fewn i dref Saintes, heb wybod dim andani. Stryd siopa, afon, Bar Central. Oedd roedd stafell gyda nhw. Y bore wedyn, cawsom wybod bod Saintes yn dref fawr gydag adfeilion Rhufeinig o bwys. Ond y diwrnod hwnnw doedden nhw ddim o bwys inni.

4 awr i’r ffin, 3 awr wedi hynny. Gartref! A dyna pam fydda’i wastod yn meddwl am forwyr pan ddaw rhybudd stormydd.

 

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 31, 2016

Straeon diweddar: Diweddaru

Mae Sbaen yn dal heb lywodraeth, chwech wythnos ar ôl yr etholiad cyffredinol. Mae’r cyn Brif Weinidog, Mariano Rajoy (PP), sy’n dal i weinyddu’r wladwriaeth er na all wneud deddfau newydd, wedi gwrthod mynd i bleidlais ar ei arweinyddiaeth ef achos nad oes digon o gefnogaeth ganddo yn y Cortes, y brif siambr.

Tro Pedro Sánchez (PSOE) yw hi felly i geisio ffurfio llywodraeth glymbleidiol. Mae ef wedi gwrthod gweithio gyda’r PP, ac ar hyn o bryd yn dilyn trywydd anodd rhwng Podemos, y pleidiau cenedlaetholgar o Gatalwnia, a Gwlad y Basg, ac arweinyddion rhanbarthol ei blaid ei hun. Mae nifer o’r rhain, yn enwedig Susana Díaz (Andalucia) yn anfodlon iawn cydweithio â’r cenedlaetholwyr. Ac yn awr mae Sánchez wedi addo y caiff aelodau’r blaid rhoi barn ar y cynnig. Aros mwy.

A’r dywysoges? Mae ei hymdrech hi i ddianc rhag yr achos llys wedi methu. Bydd Cristina yn y doc yn Palma de Mallorca ar y 9fed o Chwefror, ar gyhuddiadau o dwyll ariannol gyda’i gŵr a rhai o’r bobl oedd yn gweithio iddynt.

Ac mae nifer o achosion llys eraill yn ystod y Mis Bach fydd yn siŵr o ddenu cyfryngau’r byd.

Yfory a thrennydd bydd seren FC Barcelona, Neymar, ei dad a’r clwb ei hunan, yn wynebu cyhuddiadau o dwyll a llygredd ariannol ynglŷn â’r modd yr arwyddwyd ef i’r Barca.

Bydd llu o gyn-wleidyddion, bancwyr a dynion busnes o flaen eu gwell ymhob ran o Sbaen ar gyhuddiadau tebyg: i gyd, y ôl yr erlyniad, wedi manteisio ar eu safleoedd pwysig i ddwyn arian y cyhoedd mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.. Yn eu plith cyn-lywydd llywodraeth Catalwnia, Jordí Pujol, cyn-bennaeth y cyn-fanc Bankia, Rodrigo Rato (caru’r enw!), a chyn-drysorydd y PP, Luis Bárcenas.   Mae’r achosion hyn wedi cymryd blynyddoedd i gyrraedd y llys, ond dyma nhw o’r diwedd.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 12, 2016

Tynged Tywysoges

Mae chwaer brenin Sbaen (a merch yr un blaenorol y bu’n rhaid iddo ildio’r goron) o flaen ei gwell mewn llys ym Mallorca. Cristina de Borbón, gyda’i gŵr, ynghŷd â chyn-lywydd cymuned Ynysoedd y Baleares a nifer o swyddogion, yn wynebu rhestr o gyhuddiadau’n ymwneud â thwyll, llygredd ariannol a dwyn arian cynhoeddus. Ar ôl misoedd lawer o’r broses ymchwilio, dyma ni wedi cyrraedd y broses o glywed yr achos.

Ond mae cyfreithiwr drud ar ôl cyfreithiwr drud wedi codi ar ei draed i ddadlau na ddylai Cristina wynebu achos o gwbl. Dwyn arian cyhoeddus? Yn ôl cyfreithiwr Hacienda (y Trysorlys) dim ond ‘slogan’ oedd eu hymgyrch ‘Hacienda Somos Todos” (mae Pawb yn Rhan o’r Trysorlys) ymddangosodd ar adeg pan fyddai pobl gyffredin yn gorfod talu’u treth incwm, neu gyfrannu at arian cyhoeddus yn lle ei ddwyn.

Dadl y brigâd siwtiedig yw hyn: yn wahanol i weddill y diffynyddion, dim ond cyhuddiad gan unigolion sydd yn erbyn Cristina. Mae’r gweddill wedi eu cyhuddo gan y Wladwrieth, a wrthododd y cyfle i ymuno yn yr achos yn ei herbyn.

Dau bwynt: dyw Manos Limpias, y grŵp o ‘weithwyr’ Ffalangaidd sydd yn ei herlyn, ddim yn un o’m cynghreiriadau arferol. Ond mae’n anodd gweld sut na fyddai hi’n haeddu diwrnod mewn llys barn; pan ymddangosodd gerbron yr ynad yn ystod yr ymchwilio, ei hunig atebion oedd “ni wyddwn” ac “nid wyf yn cofio”.  Nid dweud yr wyf ei bod yn euog, ond y dylai gael ei chlywed.

Yn ail, nôl yn 2014, a’r broses eisoes wedi dechrau, fe ddwedodd y prif weinidog, Mariano Rajoy mewn cyfweliad teledu ei fod yn “siŵr bod y dywysoges yn ddieuog” ac “y byddai popeth yn mynd yn iawn iddi”. Geiriau sydd yn cydeistedd yn gyfforddus iawn gyda gweithgareddau’r cyfreithwyr ar ei rhan ddoe a heddiw. (Cyfreithwyr sy’n cael eu talu gan y cyhoedd, noder.)

Reit, rwyf i wedi bod yn darllen o gwmpas y pwnc. Athrawiaeth Botín yw’r geiriau sy’n cael eu hailadrodd. Athrawiaeth ddaeth gan Oruchaf Lys  Sbaen mewn achos yn ymwneud â chyn-bennaeth Banco Santander. Athrawiaeth sy’n dweud nad oes rhaid i rhwyun wynebu llys lle does dim ond cyhuddiad ‘popular’ h.y. gan unigolyn. Ond mae Athrawiaeth arall yn bod: Athrawiaeth Atutxa, sy’n cymedroli’r un flaenorol. Yn awr y sefyllfa yw hyn: os bydd niwed i berson (cyfreithiol) Botín yw’r meistr, ond pan fydd sôn am niwed i fuddiannau cyhoeddus, Atutxa amdani.

A sdim rhaid i lys Mallorca benderfynu ar unwaith. Fe allai Cristina gael ei gadael yn y doc drwy gydol yr achos a wedyn clywed nad oedd dim achos yn ei herbyn. Rywsut dwi ddim yn meddwl bydd pethau’n troi mâs fel yna.

 

 

 

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 10, 2016

Pwy sy’n Rheoli?

Ei chael hi´n anodd dilyn hynt a helynt Byw Celwydd? Bydd yn ddiolchgar nad wyt ti’n byw yng Nghatalwnia, nac unman arall yn Sbaen, ac yn dal i ddisgwyl llywodraeth newydd fisoedd ar ôl yr etholiadau.

I fod yn fanwl gywir, y cwestiwn yw pwy fydd yn ein rheoli? Cwestiwn yr oedd pawb yn disgwyl cael ateb iddo ers yr etholiadau diwethaf yng Nghatalwnia ac yn Sbaen. O leiaf mae’r sefyllfa Gatalanaidd ychydig yn eglurach ers ddoe.

Roedd y grŵp Junts pel Sí, oedd yn ymgyrchu dros refferendwm ar annibyniaeth, wedi ennill mwy o seddi na neb yn y Generalitat ond heb ddigon i reoli. Roedd angen cefnogaeth y blaid arall sy’n hawlio refferendwm, y CUP. Mae hon yn blaid o’r chwith radical, yn ymgyrchu hefyd yn erbyn deddfau llymder,  ac nid oedd ei haelodau’n fodlon gweld Artur Mas, arweinydd JpS, yn cael ei ethol yn llywydd y gymuned. Nid yn unig roeddent yn gwrthwynebu ei bolisiau economaidd (fe oedd y llywydd cyn yr etholiadau), ond yn pwyntio at yr achosion o lygredd ariannol sy’n gysylltiedig â’i blaid, CDC. Roedd rhain yn y gorffennol, ond yn cyrraedd y llysoedd yn awr.

Yfory yw’r dyddiad cau. Rhaid cael llywydd a llywodraeth neu drefnu etholiadau o’r newydd. Roedd y CUP wedi cynnal cyfarfodydd pleidleisio sawl gwaith ond yn dal i wrthod Mas. Yn annisgwyl, brynhawn ddoe, fe gyhoeddodd ef ei fod yn ‘camu i’r ochr’ er mwyn osgoi etholiadau eraill a dal ymlaen gyda phrosiect y refferendwm. Bydd y CUP yn cefnogi ymgeisydd JpS, Carles Puigdemont, maer Girona, pan ddaw hi’n sesiwn dewis llywydd heno. Bydd dau o aelodau seneddol y CUP hefyd yn gweithredu fel rhan o JpS, er mwyn hyrwyddo gwaith y Senedd.

Dechrau newydd i Gatalwnia felly, ond mae’n gwneud pethau ar raddfa Sbeinig hyd yn oed yn llai clir.

Dyddiad sesiwn dewis llywydd y Cortes : 13eg o Ionawr. Ie, Dydd Mercher. Rhaid esbonio taw dim ond dechrau bydd y dewis y diwrnod hwnnw, a bydd Mariano Rajoy yn ei gynnig ei hunan. Mae ef fel Mas ar frig grŵp (plaid yn ei achos ef) sy’n fwy niferus ond heb fwyafrif. Mae’r PSOE wedi gwrthod yn blwmp ac yn blaen glymbleido gydag ef a’r PP. Dyw Ciudadanos ddim yn ddim mawr i wneud unrhyw wahaniaeth, a dim ond mewn byd od iawn y byddai Podemos a’r PP yn cydwelya.

Hawdd dweud felly: dyma gyfle i’r PSOE gydweithio gyda Podemos a phleidiau llai o’r chwith. Ond yma mae refferendwm Catalwnia yn codi’i ben eto. Mae arweinydd Podemos, Pablo Iglesias, wedi tynnu llinell goch o flaen y refferendwm. Nid yw ef yn barod, meddai, gydweithio gydag unrhyw blaid sy’n ceisio ei wahardd neu’i atal.

Ac efallai y byddai arweinydd y PSOE, Pedro Sánchez, yn iawn gyda hynny. Ond mae nifer o’r ‘barwniaid’, arweinwyr ei blaid mewn cymunedau mawr a phwysig fel Andalucia, yn ei wrthwynebu’n ffyrnig. Cenedlaetholdeb Sbeinig,  ceisio diogelu’u pats eu hunain, symudiadau a ffraeo mewnol y PSOE – mae’n dipyn o bopeth, weden i. A dyw e ddim yn helpu dyfalu beth fydd yn digwydd. Ond os yw Catalwnia yn gallu ffindo ffordd newydd, tybed na all Sbaen?

 

Newydd Dorri: Artur Mas yn arwain ar unwaith o fewn CDC. Yn awgrymu na fydd yn cefnogi llywodraeth Sbeinig o dan arweiniaeth Rajoy.

 

 

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 6, 2016

Ystwyll Asturias

Gŵyl dra gwahanol yw dydd yr ystwyll yn Asturias i’r hyn sy’n cael ei ddathlu yng Nghymru. Diwrnod olaf Nadolig, amser i dynnu’r addurniadau, tacluso’r goleuadau bach a chael gwared ar y goeden am flwyddyn arall.

Yn Sbaen, diwrnod ymweliad y doethion yw hi, i’r crefyddol a’r anffyddiwr fel ei gilydd. Achos ymweld y maen nhw, hyd heddiw, dan enwau tri brenin o’r Dwyrain Pell, Melchior, Gaspar a Baltasar. Nhw sy’n dod ag anrhegion i blant Sbaen, er bod Siôn Corn a’r diwylliant eingl-Americanaidd erbyn hyn wedi achosi newid – rhaid cael rhywbeth ar Ddydd Nadolig hefyd.

P1190138

Mae cynghorau lleol a gwirfoddolwyr yn trefnu gorymdeithiau, hyd yn oed mewn trefi bach fel Ribadesella. Fel arfer bydd y 3 brenin yn cyrraedd y ceimewn cwch pysgota, ond roedd y môr yn gryf a’r tonnau’n uchel neithiwr ac roedd hynny’n amhosib. Roedd cannoedd yn aros yn y gwynt main iddyn nhw ddringo i’r tri choets â gosgordd i deithio drwy’r strydoedd.

P1190148

Wrth orymdeithio, mae’r tri magos yn taflu losin at y gwylwyr. Gwelsom ni sawl plentyn yn cario bag plastig ac yn casglu dwsenni o ddanteithion o’r pafin. Yn ogystal â’r brenhinoedd a’u gosgordd, roedd grŵp o fand pibgorn y dref, a nifer o wyddau gyda’u ci yn cadw trefn arnynt.

P1190144

Mae cryn dadlau ynglŷn â phresenoldeb gŵyddau ac anifeiliaid eraill yn nathliadau’r Magos, a’r dinasoedd mawr wedi gwahardd y rhan hon o’r orymdaith am fod y creaduriaid yn cael ofn, ac weithiau yn cael niwed.

Mae heddiw yn ddiwrnod bant o’r gwaith (onibai’ch bod yn gorfod bwydo anifeiliaid neu phobl) lle bydd mynd mawr ar gacen arbennig, y roscon de reyes, wnes i sôn amdano’r tro diwethaf imi ysgrifennu am yr ystwyll

Bydd y plant yn dychwelyd i’r ysgol a dyddiau llwyd a diflas y gaeaf yn dechrau o ddifri…edrych ymlaen at y Carnifal!

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 3, 2016

Tân y Gaeaf

Gobeithio bod amynedd, os nad diddordeb, ond rhaid imi nodi’r tywydd rhyfedd eleni (eto) a’r canlyniad gwael ddaeth ohono.

Yma ar arfordir Asturias mae wedi bod cyn dwymed â’r haf. Dyw’r planhigion ddim yn deall chwaith beth yw’r byd newydd yma – mae dail gleision y gwanwyn yn ymddangos ar y coed ffrwythau a’r jasmin a’r hibiscus yn dwyn blodau.

Mae’n 18° heddiw, a minnau wedi llwyddo i gael yr arwydd ‘gradd tymheredd’ i weithio! Mae’r gwynt yn chwythu’n gryf, ond mae’r awyr yn gwmwl i gyd ac mae’n bwrw glaw. Dim mwy o danau, gobeithio.

P1190112

Dyma’r olygfa o’r cefn. A’r un – a gwaeth na hynny – sydd i’w weld ar hyd a lled Asturias. Ar un pryd roedd dros 60 o danau mynydd a rhos yn llosgi. Bu farw peilot hofrennydd oedd yn cario dŵr i ddiffodd tân yn ardal Arriondas, hanner awr i ffwrdd. Llosgwyd coed castanwydd yng ngorllewin y dalaith, coed oedd yn cael eu defnyddio fel busnes, a’r perchnogion yn gwerthu’r cnau a’r pren.

Sdim dadl bod rhai tanau wedi eu cynnau’n fwriadol, ac eraill oherwydd esgeulustod pobl oedd yn ymweld â chefn gwlad heb sylweddoli mor sych oedd yr eithin a’r brwyn. Unwaith yn llosgi, roedd y tân yn lledu drwy’r planhigion crîn ac yn cael pas gan y gwyntoedd cryfion i lefydd newydd.

Gyda fi deimlad y bydd yn wanwyn rhyfedd pan ddaw o ddifri.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 2, 2016

A Blwyddyn Newydd Dda

Diwrnod yn yr ardd heddiw. Tocio’r hortensias. Dyw e ddim yn waith anodd ond mae’n cymryd amser. Dianc felly i’r clogwyni

P1190118

lle’r oedd y gwynt o’r gorllewin a llif y môr o’r gogledd yn gwthio dŵr lan y twneli cul yn y graig, iddo ffrwydro dros y tir.

Camu nôl i’r bae, a gweld enfys yn llwch y môr: arwydd bod amser gwell i ddod? Gobeithio wir.P1190131

 

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 25, 2015

Nadolig llawen

a blwyddyn newydd dda!

Mae diwrnod Nadolig ei hun yn weddol dawel yn Sbaen. Ar noswyl Nadolig,  nochebuena, mae pawb yn gwledda: bwyd môr, pysgod, neu gig oen fel arfer.

Ac yn ôl y traddodiad, y Reyes – y brenhinoedd, neu’r doethion, sy’n dod ag anrhegion i’r plant, a hynny ddim tan 6 Ionawr, Gŵyl yr Ystwyll. Ond yn ytod y blynyddoedd diwethaf mae’r traddodiad Americanaidd/Brydeinig wedi ennill tir a llawer i deulu yn rhannu’r anrhegion rhwng y ddau ddiwrnod.

I gloi, llun hafaidd

IMG_0438

 

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 23, 2015

Etholiad Sbaen: Ffurfio Llywodraeth

Ddeuddydd cyn y Nadolig, aeth arweinydd y PSOE (democratiaid cymdeithasol) i dŷ swyddogol prif weinidog Sbaen i gyfarfod ag arweinydd y PP (ceidwadwyr). Roedd Mariano Rajoy wedi gwahodd Pedro Sánchez er mwyn ceisio cael cefnogaeth yn y bleidlais ar gyfer ‘arlywydd y llywodraeth’ (h.y. prif weinidog) yn y llywodraeth fydd yn cael ei ffurfio ar ôl etholiadau ddydd Sul.

Y PP gafodd y nifer uchaf o seddi, ond dim digon i reoli ar ei phen ei hun. Ei phartner naturiol fyddai Ciudadanos, plaid newydd dde-canol, wrth-lygredd. Ond ni chafodd Ciudadanos, neu’r C’s fel mae cyfryngau Sbaen yn eu galw nhw, y llwyddiant yr oedd rhai wedi darogan. A hyd yn oed petaen nhw’n cytuno i glymblaid gyda’r PP, a dydyn nhw ddim eto, ni fyddai hynny’n ddigon i gael mwyafrif yn y Cortes (prif siambr senedd Sbaen).

Rhyw fath o ‘uwchglymblaid’ felly, oedd gyda Rajoy mewn golwg, y ddwy hen blaid sydd wedi rhedeg Sbaen ers marwolaeth Franco (gydag ambell i newid enw) yn dod at ei gilydd i gadw pethau fel y mae. Ond roedd Pedro Sánchez o’r PSOE wedi deall y sefyllfa ychydig yn well, yn deall bod pobl Sbaen am weld newid. Mae ef wrth gwrs yn credu y gall ei blaid ef fod yn rhan o’r newid, sy’n gwestiwn ynddo’i hun.

Gwrthod gwahoddiad Rajoy wnaeth Sánchez. Gwell gan y PSOE ddod i gytundeb gyda Podemos, y blaid newydd arall, wrth-llymder, wnaeth yn well na’r disgwyl, a hefyd y C’s, yn ogystal â phleidiau ar y chwith o Gatalwnia ac Euskadi.

Os na fydd Rajoy yn gallu ffurfio llywodraeth sy’n cael ei dderbyn gan fwyafrif y Cortes, bydd gan Sánchez ei gyfle. Ac os methu wneith ef, ymhen deufis bydd rhaid cynnal etholiadau newydd. Sneb yn moyn gweld hynny.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 18, 2015

Etholiad Sbaen 20.12.15

Heddiw yw diwrnod olaf yr ymgyrchu etholiadol. Am hanner nos, bydd y ‘cyfnod ystyried’ yn dechrau, heb arolygon barn, heb ganfasio, heb areithio na newyddion. Dyna’r ddeddf. Wedyn ddydd Sul, bydd etholwyr Sbaen yn cael y cyfle i fynegi barn ar lywodraeth Mariano Rajoy a’r PP (ceidwadwyr).

Byddant hefyd yn mynegi barn, neu deimlad, ar eu bywyd nhw a bywyd y wlad. Yn economaidd, mae pethau wedi dechrau gwella ar ôl cwymp 2008, ond nid ymhobman. Yn wleidyddol, mae ganddyn nhw ddwy blaid newydd gref, Podemos ar y chwith a Ciudadanos ar y dde-canol, i’w hystyried. Yn diriogaethol, mae carfan fawr o bobl Catalwnia o blaid gadael Sbaen a sefydlu gwladwriaeth annibynnnol. Pleidleisiodd mwyafrif dros y pleidiau ‘Sí’ yn ddiweddar, ond maen nhw eto heb gytuno ar ffurfio lywodraeth rhanbarthol (am y rheswm sy’n ymddangos yn y frawddeg nesaf). Ac yn ddirfodol, mae Sbaen o hyd yn hollti yn ei hanner rhwng chwith a de.

Yn ôl yr arolygon, gyda deuddydd i fynd mae dros 40% o’r etholwyr heb benderfynu sut i bleidleisio. Mae’n bosib wrth gwrs taw dyna’r ateb maen nhw’n rhoi – mae diffyg ymddiried yn y dosbarth gwleidyddol a’r cyfryngau yn uchel, ac mae dweud hynny’n fwy cwrtais na gwrthod ateb.

Yn wahanol i beth ddigwyddodd yn y DU, mae pobl yn barod i ddweud eu bod yn cefnogi’r ceidwadwyr. Mae’r PP ar y blaen o chydig yn fwy na thrwch blewyn – ‘gwddwg’ fel bydd pobl rasio ceffylau’n ei ddweud. Mae’r PSOE (debyg i’r Blaid Lafur,  rhan o’r hen drefn yn ceisio ymnewyddu ar gyfer y byd newydd) yn ail a’r bleidlais yn edrych yn weddol solet.

A’r pleidiau newydd? Ganwyd Ciudadanos fel plaid gwrth-annibynniaeth yn Catalwnia. Mae wedi ceisio gosod ei hun yn y canol, a rhai o’r tu fâs wedi ei gweld yn debyg i’r Blaid Rhyddfrydol. Mae ei pholisiau economaidd yn adain dde, a’r pwyslaid ar gadw Sbaen yn Sbaen yn dal. Hyd yn hyn mae wedi gwrthod y syniad o glymbleidio gyda Rajoy, ond gan ei bod eisoes wedi gwneud gyda PP a PSOE ar lefel rhanbarthol efallai y byddai’n well edrych ar beth mae wedi gwneud yn hytrach na dweud. Mae ei harweinydd Rivera yn bersonoliaeth cryf, ond mae poblogrwydd y C’au wedi gostwng yn ystod y flwyddyn.

Podemos, y blaid a aned o fudiad yr indignados, ddioddefodd o ymddangosiad y C’au. Mae’r 2 blaid yn gryf yn erbyn llygredd ariannol, ond mae Podemos i’r chwith yn economaidd ac yn gwrthwynebu polisiau llymder. Mae nhw yn awr yn codi eto, ac yn ôl El País heddiw mae strategwyr o fewn y PP o’r farn y gallen nhw wneud cystal â’r PSOE. Ac mae hynny, yn ôl yr erthygl, wedi eu sbarduno i ymdrechu fwyfwy i ennill cefnogaeth Ciudadanos er mwyn cadw mâs y chwith.

Nac anghofiwn IU, y comiwnyddion a’r Blaid Werdd, fydd yn ennill seddau oherwydd y sustem etholiadol, ond sy’n annhebyg o ffurfio rhan o lywodraeth ac sydd – efallai – wedi colli’n fwy na neb o lwyddiant Podemos.

Cawn weld.

 

**Er mwyn dilyn trywydd y pleidiau dros y cyfnod ystyried ac ar y dydd, dilyna @Electograph ar Twitter – dŵr a ffrwyth yn lliwiau’r pleidiau!**

 

 

Older Posts »

Categorïau

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn.