Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 3, 2018

Un Diwrnod

Nodyn o bob peth a wnes i heddiw.

Dihunais am 0700, cyn y wawr. Codais a mynd i eistedd ar y teras yng ngoleuni lleuad newydd basio’i llawn dwf, ac awgrym o haul yn neshau yn y dwyrain. Clywais dylluan yn symud ar hyd ochr o goedwig.

Yn ystod yr hanner awr nesaf, tawelodd y dylluan a thyfai sŵn yr adar bach o bob cyfeiriad. Yn awr ac yn y man symudodd rhyw ddafad yn y cae ar lan yr afon, a’i chloch bach yn canu’n uchel. Yn raddol deuai’r lliwiau: glas y gwair, coch y teras. Roedd gwyn llachar blodau’r jasmin yn torri drwy’r cwbl. Cyn i’r haul ymddangos es i nôl i’r gwely i gysgu awr fach arall.

Ar ôl brecwast – orennau mandarin olaf y tymor, cnau Ffrengig wedi’u rhosto, te a mwy o de – roedd hi’n bryd dechrau ar y gwaith. Hen dasg annifyr iawn yw agor ffa, ac roedd y rhain wedi bod yn hongian wrth y sied yn sychu am 6 mis. Eisoes roedd rhai wedi agor eu hunain a dianc. Haul poeth, gwynt cryf ac ambell i gawod byr trwm. Dim o flaen fy llygaid ond ffa duon bach, yn saethu o’r codau ac yn glanio ar lawr yn lle yn y bowlen.

Ar y ffordd yn ôl o’r domen ar ôl cael gwared o’r codau, croesi’r heol i siarad â’r cymdogion, a gweld y ferch fach 5 oed yn gwneud llun dewin ar fwrdd-du. yn drawiadol o dda.

Ar ôl cinio, agor ffa. A dyna ni. Fydd ddim rhaid gwneud e yfory achos rwyf i wedi gwneud y cwbl. Eistedd ar y teras eto, gyda glased o win pinc o la Rioja, yn gwylio lliwiau’r dydd yn cilio eto.

 

 

Advertisements
Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mawrth 28, 2018

Colli Cyw Hir-ddisgwyledig

Newyddion drwg i’r ymgyrch i ailsefydlu poblogaeth un o adar mwyaf Ewrop yn y Picos de Europa. Ers rai blynyddoedd mae wyau y fwltur barfog wedi eu cario i Asturias i ddeor yma ac adnabod eu cynefin yn eu hamser eu hun. Mae sawl un wedi marw’n ifanc, un o leiaf wedi ei wenwyno ac un arall wedi ei ladd gan eryr.

Gobaith mawr Ymddirirdolaeth y Fwltur Barfog yw Deva, sydd yn awr yn 8 oed. Fe gafodd hi gymar, Casanova, gyrhaeddodd o’r Pirineos ar ei liwt ei hunan. Dywed yr arbenigwyr nad yw’r aderyn hwn yn gwneud rhiant da, ond maen nhw’n barod i roi cais arni. Llynedd, llwyddodd y pâr i godi nyth, ond doedd hi ddim mewn lleoliad da a sneb yn siŵr iawn a fu dodwy.

Eleni roedd eu nyth mewn lle gwell, mewn man anhysbys i’r cyhoedd, ac yn ôl y sbiwyr sydd wedi bod yn cadw golwg roedd Deva a Casanova yn gofalu am ŵy. Drwy gydol yr hirlwm, yr eira, a sawl tirlithriad, yno roedden nhw. Ond yn sydyn, aeth rhywbeth o’i le. Gadawodd y ddau eu nyth. Roedd ymgais eleni ar ben.

Yn ystod yr wythnos nesaf bydd dringwyr yn ceisio darganfod beth oedd achos y methiant. Ac yn ôl pennaeth yr ymddiriedolaeth mae gobaith am drydydd cynnig yn 2019. Dywed bod ymadael â nyth yn gyffredin iawn ymysg fwlturod barfog y Pirineos, ond bod y rhan fwyaf yn llwyddo i fagu cyw yn y drydedd blwyddyn.

Rwyf i wedi gweld Deva – neu aderyn ar ymweliad – ddwywaith. Mae’r adenydd yn mesur hyd at 2.8m ar led, a phan fydd brain yn ceisio’u herlid maen nhw’n edrych run faint ag adar y to. Gobeithio cael gyfle i weld y babi rywbryd!

 

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 28, 2018

Marw Arwr Annwyl

Nid ar y cae y mae sylw’r miloedd yn y Molinón, cartref tîm peldroed Sporting de Gijón, heddiw. Yno mae’r rhesi hir yn aros i fynd i mewn i ffarwelio â Quini, â’r Dewin.

Enrique Castro González. El Brujo. Roedd yn 68 mlwydd oed. Bu farw yn y stryd yn Gijón ddoe yn dilyn trawiad ar y galon. 40 mlynedd yn ôl efe oedd seren mwyaf disglair cynghrair Sbaen, gan chwarae’n gyntaf i Sporting ac wedyn i Barcelona. Fe chwaraeodd i;r clybiau mawr am dros 20 mlynedd, y rhan fwyaf o’r tymhorau yn Asturias a dechrau’r 80au yng Nghatalwnia.

Ym 1981, yn yr un wythnos â’r cais gan rai o fyddin Sbaen i gipio pŵer yn y wlad,  fe gafodd Quini ei gipio, gan ddynion oedd am arian mawr amdano. Fe’i ddaliwyd am 3 wythnos, ond yn y diwedd fe ddaeth yn rhydd heb dalu dim, a heb gael niwed. Daeth miloedd mâs i’w groesawu nôl i Barcelona yn oriau mân y bore y noson y gafodd ei ryddhau.

Ac yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, mae wedi bod yn rhan o’r ymgyrch i gael statws swyddogol i’r iaith Astwreg. Bydd colled enfawr ar ei ôl; mae bron bob un o’m cydnabod yn dweud taw fe oedd arwr eu plentyndod nhw, dim ots pa glwb yr oedden nhw’n cefnogi.

Hasta luego, Brujo.

 

 

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 21, 2018

Gwyliau wrth y Ford

Dringo, cerdded, ymlacio ar y traeth: mae rhain i gyd yn bwysig i’r ymwelwyr sy’n heidio i Asturias yn yr haf, ond yn awr rhaid ychwanegu atyniad arall, sef y bwyd. Yn ôl arolwg yn ddiweddar mae bron i 70% o’r Sbaenwyr sy’n cymryd gwyliau o fewn y wlad yn ystyried ansawdd y bwyd wrth benderfynu ble i fynd. Ac mae Asturias yn un o’r ffefrynnau.

O brofiad personol gallaf ddweud bod fy nghymdogion yn cymryd bwyd o ddifri: wrth ei brynu, wrth ei goginio ac wrth ei fwyta. Rwy’n cofio eistedd ar drên yn cilwrando ar sgwrs y tu ôl imi ynglŷn â’r arfer o ddodi wynwns mewn tortilla. Bu dadlau brwd yn ôl ac ymlaen, a phan gododd y bobl i adael drois i edrych arnyn nhw: synnais wrth weld dau lanc yn eu harddegau.

Yn sgîl yr arolwg bydd llywodraeth Asturias a’r bwrdd twristiaeth yn dechrau ymgyrch i gynyddu nifer yr ymwelwyr drwy roi mwy o gyhoeddusrwydd i’r bwyd. Maen nhw wedi casglu manylion dathliadau bwyd lleol i gyd mewn un man, gydag erthyglau yn esbonio cynnwys a chefndir rhai o’r bwydydd traddodiadol. Bydd rhai. fel y draenog fôr, yn ddieithr. Ond i bobl Asturias danteithyn yw’r anifail bach ac mae pentref Huerres yn ei ddathlu ddiwedd mis Chwefror bob blwyddyn.

Dychmygwch 300 o bobl mewn pabell fawr, 2 ddiwrnod yn ôl ei gilydd, yn bwyta oricios neu erizos de mar – union yr un enw â draenog fôr. Maen nhw’n cael eu coginio mewn tortilla neu croqueta, neu fel hyn yn blaen, gyda digon o seidr lleol i fynd gyda nhw.

Dwi ddim yn siŵr a yw ymwelwyr o ganol Sbaen yn barod am rheiny, ond y gobaith yw y byddan nhw’n dod i Asturias yn amlach ac yn mynd i fwy o lefydd. Yn y pendraw, rhaid ymestyn y tymor ymwelwyr er mwyn sicrhau bod busnesau yn gallu cadw i fynd a chynnig swyddi parhaol i bobl ifanc.

Dim ond miliwn o drigolion sydd, mewn talaith hanner maint Cymru, ond mae gyda ni 8 bwyty seren Michelin yn ogystal â thraddodiad o farau a chaffis llai sy’n coginio pob dim eu hunain. Sylfaen gref, ond bydd angen ymgyrch i gael amaethwyr i gynhyrchu mwy o lysiau, ffrwythau a chig yn lleol hefyd.

 

 

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 25, 2018

Torri Coed a Throi Tir

Mae’r tocio drosodd am flwyddyn arall.

Chwech olewydd, un caci (persimon), dau ddwsin o goed afalau, y gellyg a’r ceirios a’r eirin a’r clesin, i gyd yn sefyll yn daclus yn eu lle. Bydd rhaid penderfynu sut i drin y coed cyll, oedd yno pan brynwyd y cae ac sydd heb eu tocio ers blynyddoedd lawer. Ym mis Mai bydd rhaid dechrau ar y coed sitrig, ond mae digon o amser tan hynny. Ac mae’r pinwydd a’r coed cnau Ffrengig yn iawn heb driniaeth.

Ar ôl y tocio, buom ni’n clirio mieri a mân goedach (llawrwydd ac ynn gan amlaf) sydd wedi hunanhau o gwmpas y rhan greigiog – ac yn rhai o’r gwelyau blodau. Mae tomen y coelcerth yn dalach na fi.

Diolch byth cawsom ni wythnos o dywydd twym a sych; heb hynny fyddem ni ddim wedi gallu gwneud hanner cymaint.

Draw yn y cae mae rhan eithaf mawr, rhyw 5x10m, wedi ei throi, a’r pys a mwy o ffa llydan wedi eu plannu. Mae rhain yn cael egino yn y gegin rhwng tudalenni papur newydd wedi eu gwlychu, dechrau da sydd hefyd yn golygu bod llai yn cael eu bwyta gan lygod.

Ac yng nghanol hyn i gyd roedd fiesta gaeaf y pentre, San Anton, oedd yn golygu gwisgo lan yn draddodiadol a cherdded gyda’r menywod eraill mewn gorymdaith. Lot o hwyl achos mae teuluoedd sy’n byw yn y ddinas yn dod am y penwythnos, a dawnsio tan dri o’r gloch y bore.

Bore ma es i lan i dŷ cymdogion i hôl orennau chwerw> mae’n dymor marmalêd!

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 10, 2018

Mis Ionawr oer a gwlyb

Byddaf yn darllen y colofnau cyngor i arddwyr yn y wasg Seisnig a Chymreig, ac yn chwerthin yn dawel. Amser i wneud cynlluniau, amser i lanhau a chywiro offer, amser i freuddwydio…..

Yma ar arfordir dwyreiniol Asturias nid oes seibiant. Dyw pethau ddim yn tyfu mor gyflym, ond tyfu maen nhw. Pan es i heibio’r margaritas piws y prynhawn yma wnes i geisio dechrau tocio, ond maen nhw llawn blodau! A gyda’r glaw a gawsom ni’r dyddiau diwethaf does fawr o bwynt gweithio ar y coed ffrwythau. Wnawn ni aros a gobeithio daw haul ar fryncyn cyn diwedd y mis. Mae digon i’w tocio.

Fyddwn ni ddim yn dechrau ar y coed sitrig tan fis Msi, ond mae’r coed afalau, gellyg, eirin, a chlesin – rhyw ddau ddwsin i gyd – angen triniaeth, heb sôn am yr olewydd.

Ac wedyn mae gyda ni coed cyll yn ffinio’r cae, a choed llawrwydd di-ri. Ac wedyn mae’r deri bytholwyrdd, ond dŷn ni ddim yn cael cyffwrdd â rheina. Rhaid cael trwydded, a rhywun trwyddedig i ddod i docio. Maen nhw’n cael statws arbennig achos eu bod yn weddillion coedwigoedd Mediteranaidd oedd unwaith yn tyfu yma. Ond yn yr ardal hon, maen nhw bron â dod yn bla.

Un peth oedd rhaid ei wneud yn syth wedi troi’r Calan oedd clirio’r ffos rhwng y cae a’r heol. Mae arwynebedd yr heol wedi ei niweidio gan y loriau trymion oedd yn mynd a dod pan oedd tŷ mawr newydd yn cael ei adeiladu, a’r dŵr a’r dail yn helpu chwyn i dyfu ynddi. Gwaith 3 prynhawn, a’r chwyn a’r dail i gyd wedi mynd i’r domen gompost, felly ar ein hennill y ddwy ffordd.

Ond nid lladd a thorri yw popeth. Mae garlleg a ffa llydan yn edrych yn dda yn barod, a bydd y tato cyntaf yn mynd i fewn yn fuan. Amser i hoe fach nawr!

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 17, 2017

y Corpws

Cofnod yn bennaf i bob un sydd wedi gadael sylw dros y blynyddoedd.

Bydd testun y blog yn cael ei gynnwys yn y Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes. Mae’r Corpws yn ‘gasgliad o ddata iaith lafar, ysgrifenedig ac electronig, sy’n rhoi ‘cliplun’ o’r iaith fel mae’n cael ei defnyddio mewn sefyllfaoedd ‘go iawn’.

Bydd popeth yn cael ei anonymeiddio achos diben y peth yw creu adnodd geiriau nid gweld pwy sy’n dweud beth.

Diolch am bob sylw, a chroeso i’r rhai sydd heb eu llunio eto!

 

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 7, 2017

O´r Ardd: Gaeafu

Paratoi ar gyfer y gaeaf oedd gwaith mawr yr wythnos hon. Wedi dweud hynny, y darn mwyaf annisgwyl oedd casglu’r tomatos diwethaf! Dydyn nhw ddim yn goch, ond i gyd yn felyn-oren a byddant yn aeddfedu yn y gegin, efallai gyda chymorth banana.

Gaeafgysgu mae’r planhigion parhaol. Mae’r merllys (asparagws) wedi marw ers sbel o ran tyfiant glas, ond o dan y pridd mae’r gwreiddiau’n aros dyddiau mwynach y gwanwyn. Mae’r rhesi, 6 ohonynt, wedi cael eu chwynnu, gorchudd o gompost cartref, ac yna gwair i’w cadw’n gynnes.

Mae’r mefus wedi ei chael yn well fyth. Prynwyd beilen o wellt iddyn nhw am €1.50, felly straw berries go iawn ydyn nhw nawr.

Codwyd dalias y cae a bydd rhaid eu cadw yn y sied tan y gwanwyn; mae’r tato dan do ers amser a’r ffa yn dal i hongian achos diffyg amser i’w hagor eto. Ac….anadlu.

Barod am y gwaetha felly. Ond gobeithio bydd y gaeaf hwn yr un mor fwyn â llynedd

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 27, 2017

O’r Ardd, ar ôl Wythnosau

Wedi bod bant am resymau teuluol, daethom yn ôl ychydig ddyddiau’n ôl. Mae’r tyfiant wedi arafu, ond er gwaetha’r diwrnodau byrrach mae wedi bod yn hydref hirfelyn eithaf tesog.

Byddai’n dda gen i gael gwybod gan rywun sy’n deall hinsawdd, ond o beth welaf i mae’r tymhorau’n mynd yn hwyrach yn y flwyddyn. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r gwanwyn wedi bod yn oer ac yn wlyb tan o leiaf mis Mai ac weithiau mis Mehefin. ond mae’r hydref fel petai’n para tan y Nadolig.

Ddoe pigais i bron i 2kg o domatos o’r lluarth. Ie, yn yr awyr agored. Roedd y planhigion bron i gyd wedi marw, ond y ffrwyth yn dal yn sgleinio wrth imi neshau. Mountain Magic oedden nhw rhan fwyaf, math o domato sy’n sefyll yn gryf yn erbyn y llwydni. Maen nhw’n fach, felly rwy’n cymryd bod rhywbeth o’r ‘cherry’ ynddyn nhw.

Heddiw, bûm yn hel deilbridd o’r sachau mawr a’i gario at yr halogan (seleri) a’r lwpins, fel gorchudd rhag yr oerfel pan ddaw. Yfory bydd y dalias yn gofyn yr un driniaeth.

Mae moron a bresych a chennin i gael yn y lluarth, fel byddai rhywun yn disgwyl yr adeg yma o’r flwyddyn, ond hefyd corbwmpenni, a hyd yn oed ambell i fefusen. Mara des Bois yw’r rhain, ac mae eu blas yn fy atgoffa o flas syfis, y mefus gwyllt.

Mae’r storfeydd hefyd yn llenwi. Heddiw wnes i gasglu’r cnau Ffrengig, rhyw 20kg ohonyn nhw, oddi ar y corredor (balconi). Maen nhw nawr wedi eu didoli’n rhai tew i wneud olew, a bwyta mewn salad, a rhai llai ar gyfer teisennau. Ac yn cael mynd i gysgu yn y llofft sbâr tra’n bod ni yn symud i’r dasg nesaf.

Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 6, 2017

Gwymon: yr Aur Coch

Os wyt ti’n mynd i lawr i’r traeth heddiw i ymdrochi, bydd y lle yn llawn o wymon coch yn pydru’n hamddenol, a’r clêr bach yn hofran o gwmpas. Mae’n dymor casglu gwymon.

20170920_154657

Traddodiad oes yw casglu ocle y gelidium, ar gyfer trin tir âr a pherllannau, ac ers dipyn mae marchnad llewyrchus wrth ei werthu i wneuthurwyr agar, gel sy’n cael ei ddefnyddio mewn cant a mil o bethau ond yn arbennig mewn colur a sebon hylif.

Byddai’r tractorau’n dechrau ar y gwaith ym mis Medi. Dyna pryd mae’r gwymon fel y gwair yn dechrau marw ac yn dod i fewn gyda’r llanw. Hefyd, ac yn bwysig, mae’r rhan fwyaf o’r twristiaid wedi mynd adre i Madrid a chanolbarth Sbaen.

P1200241 - Version 2

Ar ôl llusgo’r ocle o’r dŵr, bydd loriau yn mynd ag ef i’w daenu ar wyneb cae i’w sychu, cyn ei werthu mlaen i ffatrioedd lleol neu yn Moroco.

ocle cae Barro

Eleni am y tro cyntaf roedd cychod pysgota yn gallu cael trwydded i gymryd ocle cyn ei fod yn cyrraedd y lan. Bu lot o gonan wrth fois y tractorau, ond yn y diwedd cafodd pawb gymaint ag oedden nhw eisie. Mae’r tymor pysgota ocle ar ben, y deifwyr sy’n tynnu’r gwymon wedi mynd i wneud rhywbeth arall, ond chi’n cael casglu fe o’r traeth drwy’r gaeaf…os bydd trwydded gyda chi.

Gan ein bod ni yn Sbaen lle mae biwrocratiaeth yn rheoli bywyd, roedd cwotas i’r cychod, a swyddogion yn cyrraedd i fesur y llwyth. Y nod yw peidio distrwyo’r coedwigoedd o wymon ar hyd yr arfordir. Ond mse rhai hefyd yn poeni bod tynnu’r ocle, fel y gwna’r deifwyr, yn gwneud hynny beth bynnag, ac ni ddylid cymryd ond yr hyn sydd yn symud yn rhydd yn y môr.

Ac roedd un peth hyfryd iawn eleni: cododd pris y gwymon hyd at €2.50 y kilo, 50% yn uwch na’r arfer. Mae’n edrych fel petai’r farchnad yn tyfu. Bu 28 o gychod allan, a rhwng 2/300 o bobl i gyd yn gweithio ar y cynhaeaf. Ond mae eisie bod yn ofalus: dim ond ar ôl sychu’r cnwd bydd pobl yn gwybod faint sydd gyda nhw! Dyw’r ffatrioedd ddim yn talu am ddŵr yr heli.

 

Older Posts »

Categorïau